املاک آنلاین خرید و فروش ویلا در شهرک خزرشهر و دریاکنار رهن و اجاره ویلا در خزرشهر و دریاکنار دفتر مرکزی: شهرک دریاکنار 09116392262 http://iramlak.biz 2018-11-19T14:38:46+01:00 text/html 2018-11-09T06:01:59+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای 180 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://iramlak.biz/post/618 <div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 180 متری در <a href="http://iramlak.biz/post/tag/شهرک+دریاکنار" target="_blank" title="شهرک دریا کنار">شهرک دریا کنار</a> + تصاویر</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00939/7u4oan578fi1.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="445" height="333"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2018-11-06T06:07:11+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای 150 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://iramlak.biz/post/617 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 150 متری در <a href="http://iramlak.biz/post/538" target="_blank" title="شهرک دریا کنار">شهرک دریا کنار</a> + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><a href="http://iramlak.biz" target="_blank" title="عکس ویلا در شهرک دریا کنار"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00938/9w9kix479q4d.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="436" height="326"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2018-10-16T06:29:07+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://iramlak.biz/post/616 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3"><b><font face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 200 متری در <a href="http://iramlak.biz/post/tag/شهرک+دریاکنار" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00937/6mroe00khsq8.jpg" alt="2.jpg" class="img-fluid" width="406" height="304"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2018-09-25T06:51:34+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای 250 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر http://iramlak.biz/post/615 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 250 متری در <a href="http://iramlak.biz/post/573" target="_blank" title="خزرشهر شمالی">خزرشهر شمالی</a> + تصاویر</b></font></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00935/1qem3e9qhsg8.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="444" height="591"><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b></b></font></div> text/html 2018-09-10T06:03:28+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای نیمه کاره 450 متری در خزرشهر جنوبی + عکس http://iramlak.biz/post/614 <div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش <a href="http://iramlak.biz/post/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1" target="_blank" title="شهرک خزرشهر ,خرید ویلا در خزرشهر">ویلای نیمه کاره</a> 450 متری در <a href="http://iramlak.biz/post/tag/%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C" target="_blank" title="خزرشهر جنوبی,شهرک دریاکنار">خزرشهر جنوبی</a> + عکس</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00934/1up3lus7iyzr.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="456" height="341"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2018-08-21T06:07:29+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای 150 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://iramlak.biz/post/613 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 150 متری در <a href="http://www.iramlak.biz/post/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00932/u9qtbqsxq6jl.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="472" height="353"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2018-07-17T06:11:00+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای 400 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://iramlak.biz/post/612 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 400 متری در <a href="http://iramlak.biz/post/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="شهرک دریاکنار,خرید ویلا شهرک دریاکنار,فروش ویلا شهرک دریاکنار,خرید زمین در شهرک دریاکنار,فروش زمین شهرک دریاکنار,عکس شهرک دریاکنار,ویلای لوکس شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><a href="http://iramlak.biz/post/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="عکس ویلا در شهرک دریاکنار"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00929/e5i17gp9zzp7.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="418" height="418"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2018-07-14T04:55:42+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش یک واحد آپارتمان 88 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://iramlak.biz/post/611 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">فروش یک واحد آپارتمان 88 متری در <a href="http://iramlak.biz/post/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00929/dhrulylhx60h.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="444" height="333"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2018-07-02T08:01:45+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای 250 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://iramlak.biz/post/610 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 250 متری در <a href="http://iramlak.biz/post/tag/شهرک+دریاکنار" target="_blank" title="شهرک دریاکنار,خرید ویلا شهرک دریاکنار,فروش ویلا شهرک دریاکنار,خرید زمین در شهرک دریاکنار,فروش زمین شهرک دریاکنار,عکس شهرک دریاکنار,ویلای لوکس شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"></font></b></font><br></div><div id="15304252514049458"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/uVdNc/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2018-06-27T07:07:09+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش آپارتمان 105 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://iramlak.biz/post/608 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش آپارتمان 105 متری در <a href="http://iramlak.biz/post/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="شهرک دریاکنار,فروش آپارتمان در شهرک دریاکنار,آپارتمان 105 متری در شهرک دریاکنار,شهرک ساحلی دریاکنار,خرید آپارتمان در شهرک دریاکنار,خرید زمین در شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div id="15300838727252427"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/LzT25/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2018-06-23T06:39:04+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 320 متری در شهرک خانه دریا + عکس http://iramlak.biz/post/607 <div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای دوبلکس 320 متری در&nbsp;</b><a href="http://iramlak.biz/post/category/32" target="_blank" title="شهرک خانه دریا">شهرک خانه دریا</a><b>&nbsp;+ عکس</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00926/jao19tj0jn3g.jpg" alt="1 (Copy).jpg" width="408" height="306"></div> text/html 2018-06-12T06:13:04+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای لاکچری 250 متری در شهرک آذرنوش (صفاییه) + عکس http://iramlak.biz/post/606 <div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای لاکچری 250 متری در شهرک آذرنوش (صفاییه) + عکس</font></b></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="center"><a href="http://iramlak.biz" target="_blank" title="خرید ویلا در شهرک صفاییه بابلسر"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00926/9j9cw4n13y7f.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="1" face="Mihan-IransansLight">توضیحات در ادامه مطلب</font></b><br></div> text/html 2018-05-06T04:42:16+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای نیمه کاره 460 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر http://iramlak.biz/post/605 <font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای نیمه کاره 460 متری در <a href="http://iramlak.biz/post/tag/%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C" target="_blank" title="خزرشهر جنوبی,شهرک خزرشهر جنوبی,فروش ویلای نیمه کاره,فروش ویلای 460 متری,خرید ویلا در شهرک خزرشهر,فروش ویلا در شهرک خزرشهر,شهرک خزرشهر املاک من و تو">خزرشهر جنوبی</a> + تصاویر<br></b></font><br></div><div align="center"><a href="http://iramlak.biz/post/category/13" target="_blank" title="عکس ویلا شهرک خزرشهر جنوبی"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00921/sjjy24id13st.jpg" alt="3.jpg" class="img-fluid" width="413" height="309"></a></div> text/html 2018-04-29T04:43:05+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش آپارتمان شیک 72 متری در شهرک دریاکنار + عکس http://iramlak.biz/post/604 <b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فروش آپارتمان شیک 72 متری در <a href="HTTP://IRAMLAK.BIZ" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + عکس<br><br></font></b></div><div id="15249770617654694"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/GBbNn/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-04-21T07:23:45+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://iramlak.biz/post/603 <br><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فروش ویلای 200 متری در <a href="http://iramlak.biz/post/category/14" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر<br></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00920/20so5bgopa1d.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="460" height="344"></font></b></div>